REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG W PROJEKCIE PORADNIA GNIAZDO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG W PROJEKCIE PORADNIA GNIAZDO

Definicje:

Poradnia – Poradnia Gniazdo  to projekt w ramach działalności leczniczej Fundacji Dobrych Relacji z siedzibą w Warszawie 00-403 przy ul. Solec 30A, w ramach odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego, mający na celu udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, edukację psychologiczną oraz promocję zdrowia psychicznego. 

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z projektu Poradnia Gniazdo lub osoba niepełnoletnia, reprezentowana przez rodzica/ opiekuna. 

 1. Poradnia Gniazdo zajmującą się problemami rodziny – ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i młodych dorosłych.
 2. Poradnia świadczy następujące usługi: psychoterapia, warsztaty psychologiczne, poradnictwo psychologiczne i rodzicielskie. Usługi w Poradni świadczone są stacjonarnie
  i w formie zdalnej – za pośrednictwem komunikatora internetowego.
 3. Klient może dokonać rejestracji telefonicznie, pod numerem telefonu 510 901 158, za pośrednictwem formularza na stronie internetowej www.poradniagniazdo.pl, e-mailem na adres: kontakt@poradniagniazdo.pl. Terminy spotkań Klienta z psychoterapeutami są ustalane według grafiku pracy tych specjalistów.
 4. Pojedyncze sesja psychoterapii i konsultacji dla rodziców trwa 50 minut.
 5. Psychoterapię w Poradni prowadzą osoby, które ukończyły studia wyższe oraz 4-letnie całościowe szkolenie w zakresie psychoterapii lub są w trakcie takiego szkolenia.
 6. Klient ma prawo do otrzymania pomocy zgodnie z aktualną wiedzą i umiejętnościami specjalistów.
 7. Klient ma prawo do ochrony dóbr osobistych, tajemnicy psychoterapii.
 8. W uzasadnionych przypadkach Poradnia może odmówić lub zaprzestać świadczenia usług osobom indywidualnym lub różnym podmiotom. Decyzje o odmowie lub zaprzestaniu podejmuje Zarząd Fundacji.
 9. Klient zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie oraz utrzymywać w czystości i porządku pomieszczenia, z których korzysta. W przypadku wyrządzonych szkód, pokrywa ich koszty.
 10. Wszystkich pracowników Poradni obowiązuje zasada poufności, a w przypadku psychoterapeutów – tajemnica zawodowa.
 11. Dane osobowe Klientów są chronione zgodnie z Polityką prywatności Poradni, stosownie do przepisów powszechnie obowiązujących.
 12. Nasi psychoterapeuci zobowiązani są przestrzegać w swojej pracy zasad etyki zawodowej, a także życzliwie i kulturalnie traktować Klientów, szanując ich godność osobistą i prawo do intymności oraz nie nadużywać zaufania Klientów.
 13. Klienci mają pełną swobodę w zadawaniu pytań dotyczących celu postępowania, jego przebiegu, wyniku, a także jego kosztach i zasadach płatności. Psychoterapeuci zobowiązani są udzielić możliwie najbardziej wyczerpujących odpowiedzi na powyższe pytania Klienta, a w razie jakichkolwiek wątpliwości z jego strony – odstąpić od usługi.
 14. Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta – w tym dziecka niepełnoletniego.
 15. Osoba korzystająca z usług Poradni, a będąca osobą niepełnoletnią ma obowiązek zgłoszenia się do Poradni z Rodzicem/ Opiekunem prawnym, którego zgoda na świadczenie usług jest wymagana.
 16. Pojedyncza sesja psychoterapii online kosztuje 190 zł brutto. Sesje online odbywają się za pomocą aplikacji Skype. W terenie umówionej wizyty Klient zobowiązany jest zadzwonić do  psychoterapeuty za pomocą aplikacji Skype korzystając z przesłanej prze Poradnię drogą mailową nazwy użytkownika psychoterapeuty.
 17. Pojedyncza sesja psychoterapii stacjonarnej w Warszawie kosztuje 190 brutto. Sesje stacjonarne odbywają się przy ul. Solec 30A, 00-403 Warszawa.
 18. Poradnia zastrzega sobie prawo zmiany ceny pojedynczej sesji, o której mowa w pkt. 16 i 17 i dostosowanie jej do ogólnego poziomu cen. O zmianie ceny, Poradnia informuje Klienta drogą mailową, z conajmniej 3- miesięcznym wyprzedzeniem.
 19. Psychoterapia trwa do momentu osiągnięcia postawionych celów.
 20. W trakcie psychoterapii nastolatka/i, potrzebne mogą być dodatkowe konsultacje dla rodziców. Konsultacje są umawiane indywidualnie między psychoterapeutą i rodzicami. Konsultacje są dodatkowo płatne.
 21. Opłaty za sesję należy wnosić przed jej rozpoczęciem, za pomocą  elektronicznych środków płatności, dostępnych na stronie internetowej Poradni. Poradnia przed każdą wizytą wysyła rodziców nastolatka link do płatności elektronicznej. 
 22. W przypadku niezgłoszonej przez rodzica nieobecności nastolatka na sesji, psychoterapeuta informuje o tym fakcie rodzica. 
 23. Nastolatek i jego rodzice/ opiekunowie, decydując się na psychoterapię, zobowiązują się do regularnego udziału nastolatka w sesjach, regularnego regulowania opłat za wizyty oraz pozostania w kontakcie z psychoterapeutą. 
 24. W trakcie trwania roku kalendarzowego bezpłatne są 3 nieobecności na sesjach psychoterapii indywidualnej nastolatka (z wyłączniem okresu ferii zimowych i wakacji szkolnych). Wszystkie pozostałe sesje są pełnopłatne również w przypadku nieobecności nastolatka/i na spotkaniu.
  1. Nieobecność można zgłosić najpóźniej w dniu poprzedzającym wizytę.
  2. Po wykorzystaniu 3 bezpłatnych nieobecności, za wszystkie kolejne naliczana jest opłata – niezależnie od powodu nieobecności.
  3. Nieobecności można zgłaszać wysyłając maila na adres: kontakt@poradniagniazdo.pl
  4. Jeśli odwołana sesja (w ramach limitu 3 nieobecności) została wcześniej opłacona, Poradnia zaliczy opłatę na poczet kolejnej wizyty.
  5. Jeśli odwołana sesja nie została jeszcze opłacona, a wykorzystano już limit bezpłatnych nieobecności, Poradnia doliczy opłatę do kolejnej wizyty.
 25. W pierwszej sesji psychoterapii, bierze udział zarówno nastolatek, jak i jeden lub oboje rodzice. Psychoterapeuta, może zaproponować podzielenie czasu sesji, pomiędzy nastolatka a rodzica/ów.
 26. Konsultacje dla rodziców, odbywają się zdalnie za pomocą komunikatora internetowego Skype lub stacjonarnie w Warszawie przy ul.  Solec 30A. Pojedyncza konsultacja dla rodzica online lub stacjonarnie kosztuje 190 zł.
 27. Konsultację dla rodziców można odwołać najpóźniej 24 godzin przed jej terminem. Po tym czasie konsultacja jest pełnopłatna. Jeśli odwołana na mniej niż 24 godziny sesja, nie została jeszcze opłacona, należność za nią zostanie doliczona do kolejnej wizyty. W przypadku odwołania  konsultacji dla rodzica najpóźniej 24 godziny przed jej terminem, przedpłata za sesję zostanie zwrócona w ciągu 7 dni.
 28. Zasady udziału w warsztatach psychologicznych organizowanych w Poradni określane są osobnymi regulaminami. Są one publikowane osobno na stronie internetowej Poradni wraz z informacją o rozpoczęciu zapisów na warsztaty. 
 29. Spóźnienie się Klienta na zarezerwowany termin wizyty w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian.
 30. Poradnia zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty najpóźniej na godzinę przed terminem. W razie odwołania Poradnia zaproponuje Klientowi nowy termin wizyty. W przypadku braku akceptacji nowego terminu wizyty lub niezaproponowania go Poradnia zwróci Klientowi całość uiszczonej przedpłaty.