Regulamin świadczenia usług przez www.poradniagniazdo.pl

Regulamin świadczenia usług przez wwww.poradniagniazdo.pl

Przejdź do:
Konsultacje dla rodziców nastolatków; Terapia nastolatka/i; Grupa młodzieżowa

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki umawiania i rezerwacji terminu wizyt oraz zakupu usług za pośrednictwem strony internetowej www.poradniagniazdo.pl
 2. Definicje:
  1. Cennik – cennik Usług, udostępniany Pacjentowi na Stronie internetowej Usługodawcy,
  2. Użytkownik– osoba fizyczna, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępniony nieodpłatnie na stronie www.poradniagniazdo.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznawanie się z postanowieniami Regulaminu przed ich akceptacją,
  4. Strona internetowa – strona Usługodawcy, służąca do umawiania i rezerwacji terminu wizyt, dostępna pod adresem www.poradniagniazdo.pl oraz www.poradniagniazdo.pl/index.php/umow-wizyte-2.
  5. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu Pacjentowi możliwości umawiania i rezerwacji terminu wizyty drogą elektroniczną oraz odbycia wizyty konsultacji dla rodziców, terapii nastolatka/i lub udziału w zajęciach grupowych.
  6. Usługodawca – Fundacja Dobrych Relacji, ul, Dobra 22/24 lok. 1, 00-388 Warszawa, NIP: 5252885851; e-mail do kontaktu: kontakt@poradniagniazdo.pl. Fundacja oferuje pomoc psychologiczną i psychoterapię w Poradni Gniazdo, w ramach odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego. 
 1. Aby móc korzystać z Usługi, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usługi.

§ 2. Sposób korzystania ze świadczonych usług i opłaty

 1. Rezerwacja terminu wizyty odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i harmonogramu zamieszczonego na Stronie internetowej w zakładce „Umów wizytę”.
 2. Użytkownik rezerwujący wizytę zobowiązany jest:
 1. uzupełnić formularz o wymagane dane: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail;
 2. uiścić przedpłatę za wizytę;
 1. Podanie danych przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługobiorcy oraz posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, lub w przypadku jej ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego.
 2. Po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłany link prowadzący do strony umożliwiającej uiszczenie przedpłaty. 
 3. Warunkiem dokonania rezerwacji terminu wizyty jest uiszczenie przedpłaty za wizytę. Przedpłatę uważa się za dokonaną dopiero po jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy lub potwierdzeniu wpłaty przez serwis PayU.
 4. W razie braku uiszczenia przedpłaty w ciągu 24 godzin po rezerwacji terminu wizyty, termin uznaje się za nierezerwowany i dostępny dla pozostałych potencjalnych pacjentów.
 5. Przedpłatę można uiścić jedynie za pomocą kanałów płatności dostępnych na Stronie internetowej w zakładce „Umów wizytę”
 6. Informację o zaksięgowaniu przedpłaty i potwierdzeniu rezerwacji terminu lub jego anulowaniu z powodu braku uiszczenia przedpłaty Pacjent otrzyma niezwłocznie na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

§ 3. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Usługą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.

§ 4. Konsultacje dla rodziców nastolatków

 1. W Poradni Gniazdo oferowane są usługi, polegające na konsultacji rodziców, w sprawie nastoletniego dziecka, ze specjalistą zajmującym się okresem dorastania.
 2. Pojedyncza konsultacja kosztuje 159 zł brutto i trwa 50 minut.
 3. Konsultacje odbywają się online za pomocą aplikacji Skype.
 4. W konsultacji może uczestniczyć jeden lub oboje rodzice.
 5. W terminie umówionej wizyty specjalista zadzwoni na podaną w zgłoszeniu nazwę użytkownika Skype. W przypadku braku informacji o nazwie użytkownika w zgłoszeniu, Użytkownik zobowiązany jest samodzielnie zadzwonić do specjalisty, na przesłaną mu drogą elektroniczną nazwę użytkownika Skype.
 6.  Wizytę można odwołać najpóźniej 48 godzin przed jej terminem. Po tym czasie sesja jest pełnopłatna. 
  1. Jeśli odwołana na mniej niż 48 godzin sesja, nie została jeszcze opłacona, należność za nią zostanie doliczona do kolejnej wizyty.
  2. W przypadku odwołania wizyty najpóźniej 48 godzin przed jej terminem, przedpłata za sesję zostanie zwrócona w ciągu 7 dni.
 7. Odwołanie lub zmiana terminu wizyty możliwa jest jedynie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@poradniagniazdo.pl.
 8. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie lub brak odwołania we wskazanym terminie skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny.
 9. Spóźnienie się Pacjenta na zarezerwowany termin wizyty w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian. W razie spóźnienia przekraczającego połowę planowanego czasu trwania wizyty Usługodawca uprawniony jest do anulowania rezerwacji terminu wizyty, co skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny spóźnienia.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty najpóźniej na godzinę przed terminem. W razie odwołania Usługodawca zaproponuje Użytkownikowi nowy termin wizyty. W przypadku braku akceptacji nowego terminu wizyty lub niezaproponowania go Usługodawca zwróci Użytkownikowi całość uiszczonej przedpłaty.
 11. Usługodawca dokona zwrotu przedpłaty w terminie 7 dni od dnia odwołania zarezerwowanego terminu wizyty zgodnie z Regulaminem.

§ 5. Psychoterapia indywidualna nastolatka/i

 1. W Poradni Gniazdo oferowane są usługi, polegające na indywidualnej terapii psychologicznej nastolatków.
 2. Pojedyncza sesja terapii online kosztuje 159 zł brutto i trwa 50 minut.
 3. Pojedyncza sesja terapii i stacjonarnie w Warszawie kosztuje 179 brutto i trwa 50 minut..
 4. Sesje online odbywają się za pomocą aplikacji Skype.
 5. Sesje stacjonarne w Warszawie odbywają się przy ul. Solec 30A, 00-403 Warszawa.
 6. Terapia psychologiczna w Poradni Gniazdo polega na cotygodniowych indywidualnych spotkaniach nastolatka/i z terapeutą.
 7. W pierwszej wizycie bierze udział zarówno nastolatek/ nastolatka jak i jeden lub oboje rodzice. Terapeuta może zaproponować podzielenie czasu pierwszej konsultacji pomiędzy nastolatka/ nastolatkę a rodzica/ów.
 8. W terminie umówionej wizyty online specjalista zadzwoni na podaną w zgłoszeniu nazwę użytkownika Skype. W przypadku braku informacji o nazwie użytkownika w zgłoszeniu, Użytkownik zobowiązany jest samodzielnie zadzwonić do specjalisty, na przesłaną mu drogą elektroniczną nazwę użytkownika Skype.
 9.  Wizytę można odwołać najpóźniej 48 godzin przed jej terminem. Po tym czasie sesja jest pełnopłatna. Jeśli odwołana na mniej niż 48 godzin sesja, nie została jeszcze opłacona, należność za nią zostanie doliczona do kolejnej wizyty.
 10. W przypadku odwołania wizyty najpóźniej 48 godzin przed jej terminem, przedpłata za sesję zostanie zwrócona w ciągu 7 dni.
 11. Odwołanie lub zmiana terminu wizyty możliwa jest jedynie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@poradniagniazdo.pl.
 12. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie lub brak odwołania we wskazanym terminie skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny.
 13. Spóźnienie się Pacjenta na zarezerwowany termin wizyty w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian. W razie spóźnienia przekraczającego połowę planowanego czasu trwania wizyty Usługodawca uprawniony jest do anulowania rezerwacji terminu wizyty, co skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny spóźnienia.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty najpóźniej na godzinę przed terminem. W razie odwołania Usługodawca zaproponuje Użytkownikow nowy termin wizyty. W przypadku braku akceptacji nowego terminu wizyty lub niezaproponowania go Usługodawca zwróci Użytkownikowi całość uiszczonej przedpłaty.
 15. Usługodawca dokona zwrotu przedpłaty w terminie 7 dni od dnia odwołania zarezerwowanego terminu wizyty zgodnie z Regulaminem.

§6. Grupa wsparciowo – rozwojowa dla młodzieży

 1. W Poradni Gniazdo oferowane są usługi, polegające na cyklu stacjonarnych zajęć grupowych dla młodzieży w formie grupy wsparciowo – rozwojowej.
 2. Zajęcia dedykowane są młodym ludziom, uczęszczający do klas 1-2 szkoły ponadpodstawowej.
 3. Kwalifikacja do grupy odbywa się na podstawie konsultacji psychologicznej.
  1. Konsultacja polega na indywidualnej rozmowie osoby prowadzącej grupie z nastolatkiem/ nastolatką.
  2. Konsultację można umówić telefonicznie lub mailowo.
  3. Odwołanie lub zmiana terminu konsultacji, możliwa jest najpóźniej 48 h przed jej terminem. Odwołanie konsultacji na więcej niż 48 godzin przed jej rozpoczęciem, powoduje zwrot całości opłaty. Po upływie tego terminu nie ma możliwości otrzymania zwrotu.
 4. Celem grupy wsparciowo – rozwojowej jest wsparcie młodzieży doświadczającej trudności charakterystycznych dla okresu dojrzewania.
 5. Koszt udziału w cyklu 15 warsztatów to 1690 zł
 6. Rezerwacja miejsca w grupie warsztatowej, następuję poprzez wpłatę 300 zł, w ciągu 3 dni, od otrzymania maila z informacją o zakwalifikowaniu nastolatka/i do grupy. Po upływie tego terminu rezerwacja wygasa.
  1. Wniesienie opłaty za udział w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Kwotę pozostałą do zapłaty wysokości 1390 zł należy wpłacić do 1802.2023
 8. W przypadku rezygnacji po 18.02.2023 wpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od powodu rezygnacji.
 9. W przypadku rezygnacji w trakcie miesiąca uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia.
 10. Zajęcia odbywają się w II semestrze roku szkolnego 22/23 w poniedziałki w godzinach 17:00 – 18:30. Dokładana data rozpoczęcia, zostanie podana, po zebraniu grupy.
 11. Grupa spotyka się w Warszawie ul. Solec 30A.
 12. Uczestnicy zajęć: są zdrowi w dniu zajęć, co poświadczają Rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 13. W sytuacji choroby lub innego wydarzenia, uniemożliwiającego uczestnictwo w warsztatach prosimy o wcześniejszą informację przekazaną telefonicznie prowadzącym. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystanie zajęcia.
 14. Rodzice wyrażają zgodę na pomiary temperatury nastolatkom przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku wystąpienia objawów infekcji (podwyższona temperatura, kaszel, duszności) rodzice zostaną poproszeni o odebranie dziecka.
 15. Rodzice wyrażają zgodę na samodzielne dotarcie nastolatka/i na zajęcia oraz samodzielny powrót do domu po ich zakończeniu.
 16. Organizator zastrzega sobie możliwość, zakończenia udziału nastolatka/i w warsztatach, w przypadku naruszenia przez niego/nią podstawowych zasad bezpieczeństwa, zasad kontraktu grupowego i/lub dbałości o zdrowie swoje lub innych osób. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystanie zajęcia.
 17. Usługodawca zastrzega sobie prawo organizacji części zajęć zdalnie (online) gdyby prowadzenie zajęć stacjonarnie, stało się czasowo niemożliwe z powodów epidemiologicznych.
 18. W przypadku braku możliwości organizacji zajęć, zarówno stacjonarnie jak i online, Usługodawca zaproponuje inny termin lub formułę zajęć. W przypadku braku zgody Użytkownika na zaproponowaną przez Usługodawce zmianę, Użytkownikowi przysługuje zwrot opłaty za te zajęcia, w których nie weźmie udziału.

§ 7. Wymagania techniczne

 1. Dostęp do Strony internetowej i formularza rejestracji wizyty możliwy jest na urządzeniu komputerowym lub mobilnym przy spełnieniu następujących warunków:
  1. korzystania z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari,
  2. korzystanie z jednego z systemów operacyjnych: Windows, macOS, Linux/Ubuntu,
  3. minimalne wymagania sprzętowe:
 2. Procesor Pentium 4 lub nowszy wspierający SSE2 (wszystkie współczesne procesory),
 3. 512MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla systemów 64-bitowych,
 4. minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych i ciasteczek,
 5. stałe połączenie do sieci Internet.
 6. Do dokonania rezerwacji za pośrednictwem formularza konieczne jest posiadanie przez Pacjenta:
  1. Rachunku bankowego.
  2. Konta poczty elektronicznej.
  3. Telefonu stacjonarnego lub komórkowego.

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Użytkownik, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 roku), wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację Dobrych Relacji, ul, Dobra 22/24 lok. 1, 00-388 Warszawa, NIP: 5252885851 danych osobowych swoich i/lub swojego dziecka/osoby pozostającej pod jej opieką w celach związanych z umówieniem wizyty oraz udzielenie pomocy psychologicznej za pomocą strony www.poradniagniazdo.pl.
 2. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu umówienia wizyty w Poradni Gniazdo oraz udzielenia  pomocy psychologicznej i psychoterapii.
 3. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Dobrych Relacji, ul, Dobra 22/24 lok. 1, 00-388 Warszawa, NIP: 5252885851.
 4. Inspektorem ochrony danych w organizacji jest Zarząd Fundacji, e-mail: kontakt@poradniagniazdo.pl
 5. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo przekazania danych osobowych firmie księgowej w celu rozliczeń i wystawiania faktur.
 7. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
 9. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy  dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych lub przepisów wykonawczych.
 10. Podane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 2. Wszelkie spory między Usługodawcą, a Użytkownikiem, będą rozstrzygane w sposób polubowny.
 3. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą, a Użytkownikiem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.04.2022.