Regulamin świadczenia usług przez www.poradniagniazdo.pl

Regulamin świadczenia usług przez wwww.poradniagniazdo.pl

Przejdź do:
Grupa 5+1 ; Konsultacje dla rodziców nastolatków; Terapia nastolatka/i

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki umawiania i rezerwacji terminu wizyt oraz zakupu usług za pośrednictwem strony internetowej www.poradniagniazdo.pl
 2. Definicje:
  1. Cennik – cennik Usług, udostępniany Pacjentowi na Stronie internetowej Usługodawcy,
  2. Użytkownik– osoba fizyczna, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, udostępniony nieodpłatnie na stronie www.poradniagniazdo.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznawanie się z postanowieniami Regulaminu przed ich akceptacją,
  4. Strona internetowa – strona Usługodawcy, służąca do umawiania i rezerwacji terminu wizyt, dostępna pod adresem www.poradniagniazdo.pl oraz www.poradniagniazdo.pl/index.php/umow-wizyte-2.
  5. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu Pacjentowi możliwości umawiania i rezerwacji terminu wizyty drogą elektroniczną oraz odbycia wizyty konsultacji dla rodziców, terapii nastolatka/i lub udziału w zajęciach grupowych.
  6. Usługodawca – Błażej Puziak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Błażej Puziak Centrum Rozwoju, ul. Lubartowska 10/4, 04-326 Warszawa, NIP: 8862864033  e-mail do kontaktu: kontakt@poradniagniazdo.pl. 
 1. Aby móc korzystać z Usługi, należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia korzystanie z Usługi.

§ 2. Sposób korzystania ze świadczonych usług i opłaty

 1. Rezerwacja terminu wizyty odbywa się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego i harmonogramu zamieszczonego na Stronie internetowej w zakładce „Umów wizytę”.
 2. Użytkownik rezerwujący wizytę zobowiązany jest:
 1. uzupełnić formularz o wymagane dane: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail;
 2. uiścić przedpłatę za wizytę;
 1. Podanie danych przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem jego oświadczenia o zgodności z prawdą wszelkich danych udostępnionych Usługobiorcy oraz posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, lub w przypadku jej ograniczenia posiadaniu niezbędnej zgody opiekuna prawnego.
 2. Po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłany link prowadzący do strony umożliwiającej uiszczenie przedpłaty. 
 3. Warunkiem dokonania rezerwacji terminu wizyty jest uiszczenie przedpłaty za wizytę. Przedpłatę uważa się za dokonaną dopiero po jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy lub potwierdzeniu wpłaty przez serwis PayU.
 4. W razie braku uiszczenia przedpłaty w ciągu 24 godzin po rezerwacji terminu wizyty, termin uznaje się za nierezerwowany i dostępny dla pozostałych potencjalnych pacjentów.
 5. Przedpłatę można uiścić jedynie za pomocą kanałów płatności dostępnych na Stronie internetowej w zakładce „Umów wizytę”
 6. Informację o zaksięgowaniu przedpłaty i potwierdzeniu rezerwacji terminu lub jego anulowaniu z powodu braku uiszczenia przedpłaty Pacjent otrzyma niezwłocznie na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

§ 3. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje związane z Usługą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji.

§ 4. Konsultacje dla rodziców nastolatków

 1. W Poradni Gniazdo oferowane są usługi, polegające na konsultacji rodziców, w sprawie nastoletniego dziecka, ze specjalistą zajmującym się okresem dorastania.
 2. Pojedyncza konsultacja kosztuje 149 zł brutto i trwa 50 minut.
 3. Konsultacje odbywają się online za pomocą aplikacji Skype.
 4. W konsultacji może uczestniczyć jeden lub oboje rodzice.
 5. W terminie umówionej wizyty specjalista zadzwoni na podaną w zgłoszeniu nazwę użytkownika Skype. W przypadku braku informacji o nazwie użytkownika w zgłoszeniu, Użytkownik zobowiązany jest samodzielnie zadzwonić do specjalisty, na przesłaną mu drogą elektroniczną nazwę użytkownika Skype.
 6. Odwołanie lub zmiana terminu wizyty, możliwa jest najpóźniej 48 h przed jej terminem.
  1. Odwołanie wizyty na więcej niż 48 godzin przed jej rozpoczęciem, powoduje zwrot całości opłaty. Po upływie tego terminu nie ma możliwości otrzymania zwrotu.
 7. Odwołanie lub zmiana terminu wizyty możliwa jest jedynie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@poradniagniazdo.pl.
 8. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie lub brak odwołania we wskazanym terminie skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny.
 9. Spóźnienie się Pacjenta na zarezerwowany termin wizyty w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian. W razie spóźnienia przekraczającego połowę planowanego czasu trwania wizyty Usługodawca uprawniony jest do anulowania rezerwacji terminu wizyty, co skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny spóźnienia.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty najpóźniej na godzinę przed terminem. W razie odwołania Usługodawca zaproponuje Użytkownikowi nowy termin wizyty. W przypadku braku akceptacji nowego terminu wizyty lub niezaproponowania go Usługodawca zwróci Użytkownikowi całość uiszczonej przedpłaty.
 11. Usługodawca dokona zwrotu przedpłaty w terminie 7 dni od dnia odwołania zarezerwowanego terminu wizyty zgodnie z Regulaminem.

§ 5. Psychoterapia indywidualna nastolatka/i

 1. W Poradni Gniazdo oferowane są usługi, polegające na indywidualnej terapii psychologicznej nastolatków.
 2. Pojedyncza sesja terapii kosztuje 149 zł brutto i trwa 50 minut.
 3. Sesje odbywają się online za pomocą aplikacji Skype.
 4. Terapia psychologiczna w Poradni Gniazdo polega na cotygodniowych indywidualnych spotkaniach nastolatka/i z terapeutą.
 5. W pierwszej wizycie bierze udział zarówno nastolatek/ nastolatka jak i jeden lub oboje rodzice. Terapeuta może zaproponować podzielenie czasu pierwszej konsultacji pomiędzy nastolatka/ nastolatkę a rodzica/ów.
 6. W terminie umówionej wizyty specjalista zadzwoni na podaną w zgłoszeniu nazwę użytkownika Skype. W przypadku braku informacji o nazwie użytkownika w zgłoszeniu, Użytkownik zobowiązany jest samodzielnie zadzwonić do specjalisty, na przesłaną mu drogą elektroniczną nazwę użytkownika Skype.
 7. Odwołanie lub zmiana terminu wizyty, możliwa jest najpóźniej 48 h przed jej terminem.
  1. Odwołanie wizyty na więcej niż 48 godzin przed jej rozpoczęciem, powoduje zwrot 50% opłaty. Po upływie tego terminu nie ma możliwości otrzymania zwrotu.
 8. Odwołanie lub zmiana terminu wizyty możliwa jest jedynie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@poradniagniazdo.pl.
 9. Brak stawiennictwa na umówionej wizycie lub brak odwołania we wskazanym terminie skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny.
 10. Spóźnienie się Pacjenta na zarezerwowany termin wizyty w przypadku jej odbycia skutkuje jej skróceniem o czas spóźnienia, przy czym opłata pozostaje bez zmian. W razie spóźnienia przekraczającego połowę planowanego czasu trwania wizyty Usługodawca uprawniony jest do anulowania rezerwacji terminu wizyty, co skutkuje przepadkiem przedpłaty. Przedpłata nie podlega zwrotowi niezależnie od przyczyny spóźnienia.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania zarezerwowanego terminu wizyty najpóźniej na godzinę przed terminem. W razie odwołania Usługodawca zaproponuje Użytkownikow nowy termin wizyty. W przypadku braku akceptacji nowego terminu wizyty lub niezaproponowania go Usługodawca zwróci Użytkownikowi całość uiszczonej przedpłaty.
 12. Usługodawca dokona zwrotu przedpłaty w terminie 7 dni od dnia odwołania zarezerwowanego terminu wizyty zgodnie z Regulaminem.

§ 6. Grupa 5+1

 1. W Poradni Gniazdo oferowane są usługi, polegające na cyklu stacjonarnych zajęć grupowych dla młodzieży pn. Grupa 5+1.
 2. Zajęcia dedykowane są młodym ludziom uczęszczającym do szkół ponadpodstawowych, doświadczającym poczucia izolacji i osamotnienia, w trakcie trwania pandemii Covid19.
 3. Kwalifikacja do grupy odbywa się na podstawie konsultacji psychologicznej online.
  1. Konsultacja polega na indywidualnej rozmowie osoby prowadzącej grupie z nastolatkiem/ nastolatką.
  2. Konsultację można umówić korzystając z zakładce “Umów wizytę” na stronie internetowej www.poradniagniazdo.pl
  3. Odwołanie lub zmiana terminu konsultacji, możliwa jest najpóźniej 48 h przed jej terminem. Odwołanie konsultacji na więcej niż 48 godzin przed jej rozpoczęciem, powoduje zwrot całości opłaty. Po upływie tego terminu nie ma możliwości otrzymania zwrotu.
 4. Celem zajęć Grupy 5+1 jest pomoc psychologiczna młodzieży oraz wzmacnianie umiejętności społecznych związanych z budowaniem relacji z innymi ludźmi.
 5. Rezerwacja miejsca w grupie, następuję poprzez opłacenie udziału, w ciągu 3 dni, od otrzymania maila z informacją o zakwalifikowaniu nastolatka/i do grupy. Po upływie tego terminu rezerwacja wygasa.
  1. Wniesienie opłaty za udział w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Zajęcia odbywają się:
  1. grupa środowa w godzinach 17:00 – 19:00 w dniach 14.04, 21.04, 28.04, 05.05, 12.05, 19.05, 26.05, 02.06, 09.06, 16.06.2021.
  2. grupa czwartkowa w godzinach 16:15 – 18:15 w dniach 06.05, 13.05, 20.05, 27.05, 01.06, 10.06, 15.06, 17.06, 24.06.
 7. Grupa spotyka się w Warszawie w lokalu przy ul. Jazdów 5a/1.
 8. Uczestnicy zajęć:
  1.  są zdrowi w dniu zajęć, co poświadczają Rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o  braku u uczestnika infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
  2. nie zamieszkiwali z osobą przebywającą na kwarantannie i nie mieli kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez zajęciami.
 9. W sytuacji choroby lub innego wydarzenia, uniemożliwiającego uczestnictwo w warsztatach prosimy o wcześniejszą informację przekazaną telefonicznie prowadzącym. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystanie zajęcia.
 10. Koszt udziału w zajęciach grupy 5+1 wynosi: 149 zł brutto (konsultacja psychologiczna online); 870 zł (cykl 10 spotkań grupy); 780 (cykl 9 spotkań grupy).
 11. Rodzice wyrażają zgodę na pomiary temperatury nastolatkom przed rozpoczęciem zajęć. W przypadku wystąpienia objawów infekcji (podwyższona temperatura, kaszel, duszności) rodzice zostaną poproszeni o odebranie dziecka. 
 12. Rodzice wyrażają zgodę na samodzielne dotarcie nastolatka/i na zajęcia oraz samodzielny powrót do domu po ich zakończeniu.
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość, zakończenia udziału nastolatka/i w warsztatach, w przypadku naruszenia przez niego/nią podstawowych zasad bezpieczeństwa, zasad kontraktu grupowego i/lub dbałości o zdrowie swoje lub innych osób. W takiej sytuacji nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystanie zajęcia.
 14. Rezygnacja z zajęć jest możliwa najpóźniej do 07.04.2021 (grupa środowa) lub 22.04.2021 (grupa czwartkowa). Po tym terminie Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej opłaty za cały cykl zajęć niezależnie od powodu rezygnacji.
 15. Zarówno uczestnicy, jak i osoba prowadząca, podczas zajęć, będą zakrywać usta i nos maseczką.
 16. Usługodawca zastrzega sobie prawo organizacji części zajęć zdalnie (online) gdyby prowadzenie zajęć stacjonarnie, stało się czasowo niemożliwe z powodów epidemiologicznych.
 17. W przypadku braku możliwości organizacji zajęć, zarówno stacjonarnie jak i online, Usługodawca zaproponuje inny termin lub formułę zajęć. W przypadku braku zgody Użytkownika na zaproponowaną przez Usługodawce zmianę, Użytkownikowi przysługuje zwrot opłaty za te zajęcia, w których nie weźmie udziału.

§ 7. Wymagania techniczne

 1. Dostęp do Strony internetowej i formularza rejestracji wizyty możliwy jest na urządzeniu komputerowym lub mobilnym przy spełnieniu następujących warunków:
  1. korzystania z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari,
  2. korzystanie z jednego z systemów operacyjnych: Windows, macOS, Linux/Ubuntu,
  3. minimalne wymagania sprzętowe:
 2. Procesor Pentium 4 lub nowszy wspierający SSE2 (wszystkie współczesne procesory),
 3. 512MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla systemów 64-bitowych,
 4. minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych i ciasteczek,
 5. stałe połączenie do sieci Internet.
 6. Do dokonania rezerwacji za pośrednictwem formularza konieczne jest posiadanie przez Pacjenta:
  1. Rachunku bankowego.
  2. Konta poczty elektronicznej.
  3. Telefonu stacjonarnego lub komórkowego.

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Użytkownik, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 roku), wyraża zgodę na przetwarzanie przez Błażej Puziak Centrum Rozwoju z siedzibą w Warszawie, ul. Lubartowska 10/4 danych osobowych swoich i/lub swojego dziecka/osoby pozostającej pod jej opieką w celach związanych z umówieniem wizyty oraz udzielenie pomocy psychologicznej za pomocą strony www.poradniagniazdo.pl.
 2. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu umówienia wizyty w Poradni Gniazdo oraz udzielenia  pomocy psychologicznej i psychoterapii.
 3. Administratorem danych osobowych jest Błażej Puziak Centrum Rozwoju z siedzibą w Warszawie, ul. Lubartowską 10/4.
 4. Inspektorem ochrony danych w organizacji jest Błażej Puziak, e-mail: bpuziak@gmail.com.
 5. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo przekazania danych osobowych firmie księgowej w celu rozliczeń i wystawiania faktur.
 7. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.
 9. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy  dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych lub przepisów wykonawczych.
 10. Podane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 2. Wszelkie spory między Usługodawcą, a Użytkownikiem, będą rozstrzygane w sposób polubowny.
 3. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcą, a Użytkownikiem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.01.2021.